PCR Thermal Cycler

  • OLABO PCR Thermal Cycler

    OLABO PCR Thermal Cycler

    Thermal Cycler เป็นเครื่องมือที่ทำการขยายกรดนิวคลีอิกโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสส่วนใหญ่ใช้ในสถาบันการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทดสอบการขยายยีนทางคลินิกที่ตรงตามข้อกำหนด สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฯลฯ